Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Naglalaman ang librong ito ng listahan ng mga bokabularyo na may 2000 ng mga pinaka-karaniwang salita at parirala na inayos batay sa dalas ng paggamit sa pang-araw-araw na pag-uusap. Kasunod ng panuntunan ng 80/20, tinitiyak ng libro ng bokabularyong ito na matututunan mo muna ang mga pangunahing salita at istruktura ng pangungusap upang tulungan kang mabilis na matuto at manatiling masigla.

Sino ang dapat bumili ng librong ito?
Para sa mga beginner at intermediate na mag-aaral ng French ang librong ito na nakakaganyak sa sarili at nais maglaan ng 15 hanggang 20 minuto sa isang araw ng pag-aaral ng mga bokabularyo. Ang simpleng istraktura ng libro ng bokabularyong ito ay resulta ng pag-alis sa lahat ng di kailangang mga bagay na nagpapahintulot sa pagsisikap ng pagkatuto na tumuon lamang sa mga bahagi na makatutulong sa iyong gumawa ng pinakamalaking pag-unlad sa pinakamaikling panahon. Kung handa kang maglaan ng 20 minuto ng pag-aaral araw-araw, ang librong ito ang tiyak na nag-iisang pinakamahusay na puhunang maaari mong gawin kung ikaw ay nasa antas ng beginner o intermediate. Magugulat ka sa bilis ng pag-unlad mo sa loob lamang ng ilang linggo ng araw-araw na pagsasanay.

Sino ang dapat bumili ng librong ito?
Ang librong ito ay hindi para sa iyo kung ikaw ay isang advanced na mag-aaral ng French. Sa kasong ito, pumunta sa aming website o hanapin ang aming libro ng bokabularyo sa French na may higit pang mga bokabularyo at pinagsama-samang mga paksa na angkop para sa mga advanced na mag-aaral na nais mapabuti ang kanilang kakayahan sa wika sa ilang mga larangan.
Bukod dito, kung naghahanap ka ng all-in-one na libro sa pag-aaral ng French na gagabay sa iyo sa iba't ibang hakbang ng pag-aaral ng French, pinakamalamang na hindi ito ang librong hinahanap mo. Naglalaman lamang ang librong ito ng mga bokabularyo at inaasahan namin ang mga mamimili na matuto ng mga bagay tulad ng gramatika at pagbigkas sa iba pang mga mapagkukunan o sa pamamagitan ng mga kurso sa wika. Ang kalamangan ng librong ito ay ang pokus nito sa mabilis na pagkuha ng mga pangunahing bokabularyo na sa pagkakaalam ng maraming tao ay inaasahang nasa kombensiyonal na libro ng pag-aaral ng wika. Magkaroon ng kamalayan tungkol dito kapag bumibili.

Paano gamitin ang librong ito?
Pinakamainam na gamitin ang librong ito bilang araw-araw na basehan, repasuhin ang takdang bilang ng mga pahina sa bawat sesyon. Nahahati ang librong ito sa mga seksyon na binubuo ng 50 bokabularyo na magpapahintulot sa iyo na magkaroon ng hakbang-hakbang na progreso sa libro. Sabihin natin halimbawa na kasalukuyan mong rinerepaso ang mga bokabularyo 101 hanggang 200. Kapag alam mo nang mabuti ang mga bokabularyo mula 101 hanggang 150, maaari mo nang simulang pag-aralan ang mga bokabularyo mula 201 hanggang 250 at sa susunod na araw laktawan ang 101-150 at ipagpatuloy ang pagrerepaso sa mga bokabularyo mula 151 hanggang 250. Sa ganitong hakbang-hakbang na paraan, papasadahan mo nang mabuti ang libro at tataas ang iyong kasanayan sa wika sa bawat pahinang naaalala mo.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura francese » Corsi di francese » Insegnamento e apprendimento delle lingue

Editore Pinhok Languages

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2019

Lingua Tagalog

EAN-13 6610000217465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Matuto ng French - Mabilis / Madali / Mahusay"

Matuto ng French - Mabilis / Madali / Mahusay
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima