Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Calla kura sisteminin nasl ilediini biliyor. Herkes gibi lk kanamanda bunu kura merkezine bildirip nasl bir kadn olacan öreniyorsun. Beyaz bilet sana evlilik ve çocuk kazandryor. Mavi biletse kariyer ve özgürlük... Böylece seçme yükümlülüünden kurtulmu oluyorsun. Ve bir kez biletin kesildi mi, artk geri dönemiyorsun. Ancak ya sana uygun görülen yanl bir hayatsa?
Mavi biletli Calla kaderini sorgulamaya baladnda kaçp gitmek zorunda kalr. Ancak hayatta kalmas kura merkezinin ve sistemin toplum dna att kadnlardaki nitelikleri benimsemesine bal olacaktr. Karnnda büyümekte olan bebeiyle umutsuzluk içinde kaçan Calla, bir yandan da merkezdekilerin onu kendisinden daha iyi tanyp tanmad düüncesiyle mücadele edip tehlike içinde annelie hazrlanmaktadr.
Özgür irade, toplumsal beklentiler ve tek bana annelie adm atmann yol açt endieler gibi hayati konular ileyen Mavi Bilet, iddetli arzular en saf haliyle betimlemesi ve günümüzde her yerde egemenlik kuran eril tahakküme çarpc bir yorum getirmesiyle hayranlk uyandran bir roman.
"Mackintosh'un duru ve keskin yazm, bilgelik ve içgörü anlaryla ilerleyip mükemmel bir sonda bitiyor Mavi Bilet Orwell'n 1984'ü ya da Atwood'un Damzlk Kzn Öyküsü tarafndan belirlenmi distopya geleneine yeni bir ey ekliyor."
The New York Times Book Review

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750749650

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mavi Bilet"

Mavi Bilet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima