Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bogosawiony m, który polega na Panu, którego ufnoci jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wod.
Jeremiasza 17,7-8

Nic nie zmusza nas tak skutecznie do zdefiniowania naszego systemu wartoci jak dzieci i relacja kobiety z mczyzn. Ogrom decyzji, które musimy podj, wzbudza wci kolejne pytania. Kada z nich ma wpyw na przyszo tych, których tak bardzo kochamy.

A co jeli si mylimy?
Aby trafnie oceni dzisiejszy stan wizi rodzinnych wokó nas, nie potrzeba bada i statystyk. yjemu w czasach kiedy mówienie prawdy wydaje si by niemoliwe i prowadzi do nieuchronnej konfrontacji, bo przecie kady ma swoj. Systematycznie spada wpyw rodziców na ich dzieci. Jak wychowa pokolenie mdre, samodzielne i wiadome otaczajcej rzeczywistoci? Jak mdrze budowa stabilny system wartoci, który przekaemy dzieciom?

"Mdry o czasie" to praktyczne lekcje biblijne, które pomog ci znale odpowiedzi na wszystkie te wane pytania. Jest to przewodnik, który moe by uywany w maych grupach, jak i do studium indywidualnego, przez ojców w kadym wieku.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mdry o czasie"

Mdry o czasie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima