Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mecnun Kuleleri

Atilla Atalay
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

çinden tren geçen ehirler, orman köyleri, balkç kasabalar, nehir kenarlar... O sekiz bloun dndaki heryer çok uzak ve yorucu geliyordu.
Ayrca çok sklrsak, sekiz bloa on dakika uzaklkta, alt salonlu sinemas olan bir AVM vard.
Deniz, evet. Ktan rezervasyon yaptrarak yetmisekiz bungalovlu o tatil köyüne gidebiliyorduk. Yedi gün sekiz gece bize ait olan o bungalovlardan birine yerleip denize girebiliyorduk.
Sonra yine bu sekiz blok.
...
ehrin yükselen yldz, kuyruuyla dünyay devirip kayplara kart.
Deli asansörler yerin yedi kat dibine kaçtlar.
Üçüncü boaz köprüsüne sadece yirmi dakika uzaklktaki akll evler duygularna yenik düüyor, gizli kameralarn hepsi ssz kumsallar gösterirken güvenlik alarmlar canavar düdüü üflemeyi brakm, içlerinden of sökerek sesli sesli alyorlard.
Havann boluunda birbirine çarpp yanklanan keder, yer kabuunu boydan boya yararak ilerledi.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750511646

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mecnun Kuleleri"

Mecnun Kuleleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima