Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

" bir gün bir bilge, kendi türleriyle uçmay reddeden iki ayr cins kua rastlar yol kenarnda. Hayli merak eder bu iki farkl yaratn nasl olup da kendi aileleriyle, ait olduklar yerlerde yaamak istemediklerini, nasl olup da bir 'yabanc'y kendi kardelerine yelediklerini. Biri karga, biri leylek... O kadar farkldr ki kular, ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerine, türdeleriyle deil de birbirleriyle uçmay yelediklerine. Öyle ya, karga dediin kargalarla uçmaldr, leylek dediinse leyleklerle. Yaklar ve merakla inceler kular. Ta ki her ikisinin de topal olduunu kefedinceye kadar. O zaman anlar ki, birlikte kaçar, birlikte uçar, beraber yaamalar beklenenlerin yannda tutunamayanlar."

"Med-Cezir bal altnda yazlarn toplam Elif afak. () Dergilerde, gazetelerde yaymlanm yazlar. Tarihsiz, çou kez de tarifsiz. Kendini de benzettii, kökleri havada Tuba Aac gibi metinler. Böyle de olmas gerek. Metin tek bana bolukta duruyorsa duruyordur zaten. Durmuyorsa hiç durmasn zaten. Tarihsiz durabiliyorsa tarif edebilir kendini metin."
-Ece Temelkuran-

"Elif afak' yalnz romanlarndan tanyanlara, kafalarndaki fotorafn eksik karelerini tamamlamak için Med-Cezir'deki yazlar okumalarn salk veririm. Burada kanl canl, öfkesiyle, inadyla, krlganlyla, tutkularyla velhasl renginin bütün tonlaryla Elif afak var."
-Ali Çolak-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 247

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785905868

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Med-Cezir"

Med-Cezir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima