Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meditació: Una manera simple i ràpida de reduir l'estrès

Jim Clark
pubblicato da Jim Clark

Prezzo online:
0,00

La meditació et pot donar una sensació de calma, pau i equilibri que pot beneficiar tant el teu benestar emocional com la teva salut general. També pots fer-la servir per relaxar-te i bregar amb l'estrès en enfocar la teva atenció en alguna cosa que et calmi. La meditació pot ajudar-te a aprendre a mantenir-te centrat ia conservar la pau interior.
Aquests beneficis no finalitzen quan s'acaba la sessió de meditació. La meditació pot ajudar-te a tirar endavant el dia de manera més calmada ia controlar els símptomes de certes afeccions mèdiques.

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Jim Clark

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 11/12/2023

Lingua Inglese

EAN-13 9798223563099

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meditació: Una manera simple i ràpida de reduir l'estrès"

Meditació: Una manera simple i ràpida de reduir l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima