Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meditaties (Middeleeuws Grieks: , geromaniseerd: Ta eis he'auton, letterlijk 'dingen voor jezelf') is een serie persoonlijke geschriften van Marcus Aurelius, Romeinse keizer van 161 tot 180 na Christus, die zijn privéaantekeningen voor zichzelf opnam en ideeën over stoïcijnse filosofie. Marcus Aurelius schreef de 12 boeken van de Meditaties in het Koine-Grieks als bron voor zijn eigen begeleiding en zelfverbetering. Het is mogelijk dat grote delen van het werk zijn geschreven in Sirmium, waar hij veel tijd besteedde aan het plannen van militaire campagnes van 170 tot 180. Een deel ervan werd geschreven terwijl hij in Aquincum was gepositioneerd voor een campagne in Pannonia, omdat interne aantekeningen ons vertellen dat de eerste boek werd geschreven toen hij campagne voerde tegen de Quadi aan de rivier Granova (het huidige Hron) en het tweede boek werd geschreven in Carnuntum.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Periodi storici » Storia antica » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/01/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004467762

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meditaties"

Meditaties
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima