Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meer dan een heer verdragen kan

Marten Toonder
pubblicato da Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

Prezzo online:
6,99

Deze bundel bevat twee verhalen die eerder in het NRC Handelsblad verschenen: De uitvalsels en De geweldige wiswassen.
'Soms stijgt de lijdensbeker me boven het hoofd.'

'Dit is meer dan een heer verdragen kan, denk ik vaak, als het onrecht in deze wereld me overmant. Maar dan, na een zware innerlijke strijd die zijn weerga nauwelijks kent, overwin ik mijn schroom en de warmte van de huiselijke haard om een stichtend voorbeeld te gaan stellen. In dit boek vindt u het relaas van mijn daadkracht, breed uitgemeten in fraaie prenten en klinkende onderschriften, die bij velen een ontroerde traan op zullen roepen.' gaf de heer O.B.B. te R. ons te kennen.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Narrativa a Fumetti

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/11/2014

Lingua Olandese

EAN-13 9789023493235

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meer dan een heer verdragen kan"

Meer dan een heer verdragen kan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima