Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Een goed gedicht heeft vaak geen beeld nodig. Een goede foto vaak geen tekst. Maar wat gebeurt er als je ze wél combineert? En de foto's en de gedichten even belangrijk zijn? Je krijgt een bijzonder boek, waarin je ogen van de tekst naar het beeld dwalen en weer terug. De foto's kleuren de gedichten. De gedichten geven lading aan het beeld. Je ziet wat je leest. Of toch niet?

Greetje van Son (prijswinnende fotograaf) en Angela van Son (coach en dichter) combineren in dit boek hun talenten. Anita van Son (redacteur) voegde haar arendsoog voor detail toe. Hun gedeelde liefde voor tekst en beeld is zichtbaar in het prachtige resultaat. En ja: deze professionals zijn familie.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Angela Van Son

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/03/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230003759882

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meer dan wat het oog ziet"

Meer dan wat het oog ziet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima