Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meghan & Harry

Carolyn Durand - Omid Scobie
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
7,99

Een intiem en ontwapenend portret

In 2016 trok de ontluikende romance tussen een Engelse prins en een Amerikaanse actrice direct de aandacht van de wereld en de internationale
media. Vanaf dat moment blijven de hertog en hertogin van Sussex de krantenkoppen halen - van hun verloving, huwelijk en de geboorte van hun zoon Archie tot de ongekende beslissing om afstand te doen van hun koninklijke leven. Toch kennen maar weinig mensen het ware verhaal van Meghan en Harry.

Op zoek naar vrijheid is een intiem en ontwapenend portret van een vooruitstrevend paar dat niet bang is om te breken met tradities. Het vertelt over hun vastbeslotenheid om een leven buiten de schijnwerpers op te bouwen en te werken aan maatschappelijke doelen en projecten die een verschil zullen maken in de wereld.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo » Biografie e autobiografie , Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402761122

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meghan & Harry"

Meghan & Harry
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima