Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Powie opisujca dzieje rodziny Ezofowiczów. Gówny bohater - tytuowy Meir Ezofowicz - jest prawym i uczciwym chopcem o dobrym sercu. Sprzeciwia si zacofaniu i niesprawiedliwoci, jakie na co dzie spotyka w rodzinnym Szybowie. Podwaa opinie uznanych autorytetów i broni susznych pogldów mieszkaców, co doprowadza do tragedii. Opowie o moralnym zwycistwie okupionym utrat mioci.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2016

Lingua Polacco

EAN-13 9788379030354

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meir Ezofowicz"

Meir Ezofowicz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima