Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szybów, przedwojenne ydowskie miasteczko. Meir Ezofowicz jest modym idealist. Sprzeciwia si zacofaniu otoczenia, religijnemu fanatyzmowi i przeladowaniu karaimów. Marzy o zdobyciu wyksztacenia i co rusz swoim dziaaniem naraa si tradycyjnej spoecznoci ydowskiej. Jego postpowanie jest napitnowane i wkrótce Meir poczuje konsekwencje gonego wyraania swoich pogldów. Orzeszkowa zrezygnowaa z podziau charakteru postaci na czarne i biae, dodajc im tym samym psychologicznej wiarygodnoci. Przedstawia obraz zrónicowanego wewntrznie rodowiska ydowskiego z II poowy XIX wieku. Powie stanowi interesujce studium wyizolowanej spoecznoci, rzdzcej si swoimi prawami.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/09/2019

Lingua Polacco

EAN-13 9788726106572

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meir Ezofowicz"

Meir Ezofowicz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima