Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon efsanevi gizli örgüt Illuminati'nin -Galileo zamanndan beri Katolik Kilisesi'nin banaz inançlarn lanetleyerek bilimin yararlarn yücelten- hala faaliyette olup cinayetler ilediini örenince ok geçirir. Parlak bir fizikçi olan Leonarda Vetra cinayete kurban gitmitir. Tek gözü oyulmu ve gösü örgütün sembolüyle dalanmtr. Bilim adamnn son buluu güçlü ve çok tehlikeli enerji kayna karmadde çalnm ve yeni Papa seçiminin gerçekleecei gün Vatikan ehri'nin altna saklanmtr. Langdon, Vetra'nn meslekta ve ayn zamanda kz olan Vittoria ile medeniyeti yok olmaktan kurtarmak amacyla Roma sokaklarnda, kiliselerde ve katakomplarda soluk solua kouturarak 400 yllk izi sürerek Illuminati'nin izini bulmaya çalrlar.

Brown bu romanda tpk bir hokkobaz gibi havaya yüzlerce top frlatp hiçbirini yere düürmeden okuyucuyu inanlmaz bir gerileme sürüklüyor.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Altinkitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/08/2014

Lingua Turco

EAN-13 9789752117945

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Melekler ve eytanlar"

Melekler ve eytanlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima