Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Breq egykor rhajó volt, amely több ezer katonát összekapcsolva szolgálta a hatalmas Radch birodalmat, egy ideje viszont emberi testbe kényszerülve irányítja a Kalr Kegyelmét.
Most azt a parancsot kapja, hogy látogasson el az Athoek Állomásra, és védje meg annak a hadnagynak a családját, akit egykor hidegvérrel meggyilkolt.
Az állomás békéje azonban csak látszólagos, és Breq érkezése régi ellentéteket hoz a felszínre.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Gabo Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634061861

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mellékes háború"

Mellékes háború
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima