Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mellemlederens dilemmaer

Dorte Cohr Lutzen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
16,55

At være mellemleder beskrives ofte som at være en lus mellem to negle; en der bliver klemt fra mange sider. Og ikke nok med det; mellemlederen bliver også ofte beskrevet som en overflødig instans, en forhindring for forandringer og produktivitet i virksomheden.

Men mellemlederen er et vigtigt led i en organisation, et led med afgørende betydning både for stemningen og effektiviteten på arbejdspladsen og for indtjening og kundetilfredshed.

Vi ser, hvordan mellemlederen tackler sine udfordringer på arbejdspladsen, og på de dilemmaer, mellemlederen altid vil stå i. Hvis lederen øver sig, kan hun hele tiden blive bedre til at håndtere disse dilemmaer.

I bogen er der letgenkendelige eksempler fra arbejdspladser, teoretiske input samt gode råd og værktøjer til at håndtere den kompleksitet, som ligger i mellemlederjobbet.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Amministrazione del personale » Management » Tecniche di management

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788702270921

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mellemlederens dilemmaer"

Mellemlederens dilemmaer
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima