Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Korkunç frtnalar, karada ve denizde yaayan olaanüstü yaratklar, ilginç ülkeler ve tuhaf insanlar... Denizci bir ailenin çocuu olan Ralph'n en büyük hayali dünyay dolamak ve tüm bunlarn görebilecei ilginç maceralar yaamakt. En çok da Büyük Okyanus'taki Mercan Adalar'n merak ediyordu. Bu adalarda neredeyse bütün bir yl yaz hüküm sürüyor, aaçlar bol ve lezzetli meyvelerle dolup tayordu. Ralph 15 yana geldiinde ailesinden izin ald ve Büyük Okyanus'a açlan gemilerden birinde bir i buldu. Ksa sürede gemideki tayfalardan Jack ve Peterkin'le arkada olan Ralph okyanustaki bu maceray çok sevmiti. Oysa Ralph ve arkadalarnn asl maceras gemilerin bir kasrgada batmasyla balayacakt.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Kafekültür

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/08/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004103202

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mercan Adas"

Mercan Adas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima