Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mevlânâ'dan kendini tanma ve hayat anlama klavuzu. 800 yanda bir kültür hazinesi. Bu deerli eseri Mevlânâ'nn torunu Veled Çelebi zbudak orijinal elyazmalarndan çevirdi, büyük usta Abdülbaki Gölpnarl yayma hazrlad. lk basks Hasan Âli Yücel'in Milli Eitim Bakanl himayesinde yaptrlm ve bugüne kadar saysz basm gerçekletirilmitir.

Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne ho.
Dünle beraber gitti cancazm
Ne kadar söz varsa düne ait,
imdi yeni eyler söylemek lazm.
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 804

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050948141

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mesnevi"

Mesnevi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima