Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Meteorer : Tre lysande särlingar

Georg Klein
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
5,80

I sin nya bok berättar Georg Klein om tre personer som gjort extraordinära insatser: musikern och kompositören Béla Bartók, genetikern Seymour Benzer och biologen Barbara McClintock, de båda sista verksamma på det genetiska forskningsfältet. Sinsemellan är de tre mycket olika, men de visar sig också ha mycket gemensamt. De hade alla förmågan att koncentrera sig på en dominerande målsättning och att hålla fast vid sina idéer. De utvecklade alla en stark integritet som skyddade deras liv från otillbörliga intrång och hjälpte dem att motstå spott och spe. Och de kände alla en djup glädje i sitt arbete, en inifrån kommande belöning som vägde tyngre än alla tänkbara yttre utmärkelser. - På så vis formar sig Kleins bok till en vacker och kunskapsrik lovsång till det skapande arbetet.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789100146696

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Meteorer : Tre lysande särlingar"

Meteorer : Tre lysande särlingar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima