Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bendire üç kere uzun vuruldu ve müritlerin dalgalanmas durdu eyhin eline yüzlerini sürdükten sonra, cübbesini üç kez öpen tekrar yerine dönüyor, diz çökerek, ban önüne eip düünmeye koyuluyordu."

Büyük srr fsldayan bir tarikat. Ankara'dan Mara'a ve Adana'ya uzanan esrarl bir yolculuk. Memleketi a gibi saran karanlk bir yaplanma. Tüm bunlarn ortasnda, gözü pek iki avukat: Saim ve Leyla.

MÜHÜR, zikir odalarnda bendirin tok ve yankl sesiyle açlan, akllara kaznacak, sarsc bir roman. Gökçer Tahinciolu, deimeyen düzenin deien insanlarn, mühürlenmi bir ak cesurca anlatyor.

" Her cinayette biraz Kabil'in mührü vardr, her günahn biraz kardeini öldüren Kabil'indir "

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 9789750527890

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mühür"

Mühür
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima