Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mil nits sense tu

Federico Moccia
pubblicato da Columna CAT

Prezzo online:
8,99

Una història d'amor que va deixar els lectors amb el cor encongit quan la Sofia va marxar a Rússia a buscar una segona oportunitat per viure la seva passió per la música. Quan ho feia, deixava enrere els seus dos gran amors, Andrea, el seu marit, i Tancredi. La Sofia torna a Itàlia convertida en una gran pianista, i ho fa per posar ordre a la seva relació amb l'Andrea. Però el cor té raons que la raó no entén i en el moment més inesperat i de la manera més inoportuna possible, l'amor torna a la seva vida. Tot i que la Sofia no confia gens en ell, Tancredi és un home enamorat que mai s'ha rendit a la primera. Sofia i Tancredi, Tancredi i Sofia: una història d'amor que supera el pas del temps i tots els obstacles de la vida. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Columna Cat

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/06/2019

Lingua Catalano

EAN-13 9788466425421

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mil nits sense tu"

Mil nits sense tu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima