Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya

Yuksel Takn
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

Türkiye'nin modernleme sürecini, çatmac projelere sahip toplumsal kesimlerin "farkllklarn" öne çkararak okumak son derece yaygn bir eilimdir. Bu çatmann ana ekseni müphem bir çadalk vurgusuna dayandrlan "modernlik" ve onun karsnda konumlanan "deimez gelenek" olarak belirir. Muhafazakârlk ve milliyetçiliin dier siyasal ideolojilerle kesimeleri, onlarla hemhâl olmalar bu analizlerde ihmal edilir. Yüksel Takn, Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya'da modernlemenin asl taycs olarak öne çkan, kültürel eliti temsil eden, kültürel dönüümü kontrolü altnda tutan "aydnlar"a kar konumlanm görünen milliyetçi muhafazakâr "entelijansiya"y, cumhuriyetin "asli" kültür yapclarna benzerlikleri üzerinden okumay öneriyor. Kendilerini cumhuriyetin modernleme projesinden dlanm hisseden, bu çerçevenin belirledii siyasal ve sosyal güçten nasiplenemediklerini düünen muhafazakâr milliyetçi entelijansiyann toplumsal rollerini, siyasal mevzilenmelerini, kendilerine has kültür(leme) projelerini ele alyor. Merkez sa gelenein içinde kümelenen, siyasal gücünü buradan deviren ve bu güçle "milli kültür"ün yeniden inasna ve ihyasna yönelen bu toplumsal katmann, tarihsel yönelimlerini aratryor. Turgut Özal'la ivme kazanan yeni-sa dönüümlerin, kapitalizmle eklemlenme süreçlerinin ve kültürel alandaki savrulmalarn karsnda milliyetçi muhafazakâr entelijansiyann verdii tepkileri inceliyor. Takn, bu dönemin milliyetçi muhafazakârlk açsndan ciddi bir krlma dönemi olduundan hareketle, Türkiye sann izleyen süreçteki deiimlerine ve bunlarn halen yaanmakta olan sonuçlarna eiliyor. Erol Güngör, Mehmet Kaplan, Ahmet Kabakl, Taha Akyol ve Türkiye Günlüü dergisi bu çalmann odak noktalarn oluturuyor. Yüksel Takn, kendi modernleme versiyonlarn devletçiliin çeitli renkleriyle donatan bir siyasal projenin izlerini sürüyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750523939

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya"

Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima