Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slavoj Zizek'in Encore için seçtii popüler kültür metinlerinden oluan "Bilinmeyen Bilinenler" adl küçük kitaplar serisinden yaynlanan Mimari Paralaks'ta d ve içeri arasndaki boluu mimarinin nasl çok amaçl, eitlikçi görünüm altnda doldurmaya çalt tartlyor. Zizek zamanmzn gösteri merkezlerinin, AVM'lerinin aslnda ehrin "artklarnn"
dland ütopik mekanlar olduunu, her ne kadar eitlikçi görünse de bu mekanlara eriimin gizlice filtrelendirildiini ileri sürer. Bu alanlarn görkemli yüce özelliklerinin arkasnda tabii ki kapitalist ticaret zihniyeti yatmaktadr.

Zizek öyle sonlar:
"Hayallerimi ayaklarnn altna serdim,
Usul usul yürü,
Hayallerimin üzerinde yürüyorsun çünkü."

William Butler Yeat'in bu dizeleri mimariye de gönderme yapar; en nihayetinde benim mimariye uyarm udur: Planlarnz yaptnzda yumuak admlar atn, çünkü sizin binalarnzda yürüyüp onlara bakacak insanlarn hayalleri üzerinde yürüyorsunuz.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 64

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2790000693446

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mimari Paralaks"

Mimari Paralaks
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima