Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Min första krets

Olof Lagercrantz - Pia Forsberg
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,57

Detta är Olof Lagercrantz självbiografi. Den sträcker sig fram till 1934.

"Hos Lagercrantz finns en stor ödmjukhet i kombination med en smärtsam klarvaken blick för världen och människorna. Han lyfter undan fjällen från ögonen och låter oss se den nakna, ohyggliga verkligheten. Men han gör det med stor ömhet. Han har aldrig stått oss så nära som här". Åke Leijonhufvud, Sydsvenska Dagbladet.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789146233374

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Min första krets"

Min första krets
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima