Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mina egna ord : ett urval DN-artiklar från åren 1952-1975

Olof Lagercrantz
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,56

"Den insats jag gjorde som chefredaktör på DN - vid Sven-Erik Larssons sida - har diskuterats och jag är inte rätte mannen att yttra mig om den. Jag noterar att mitt namn, trots att så många år gått sedan jag slutat, alltjämt nämns i det offentliga samtalet, där jag själv nästan inte alls deltar. Det är en av anledningarna till att jag här samlat ett urval av mina artiklar under åren 1952-1975 på DN. Min förhoppning är att urvalet ska korrigera, komoplettera eller bekräfta vad som sägs om perioden och om mig."

Olof Lagercrantz, 1994

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789146222255

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mina egna ord : ett urval DN-artiklar från åren 1952-1975"

Mina egna ord : ett urval DN-artiklar från åren 1952-1975
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima