Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szerz húszéves sem volt, amikor megírta A Biblia cím elbeszélését, ami néhány évvel késbb az Új Írásban jelent meg, és kijelölte Nádas Péter helyét a fiatal magyar próza élvonalában. Kérlelhetetlen tisztánlátása, szókimondása hiába tette kellemetlen személlyé a hatalom birtokosai szemében, sorra megjelen írásainak színvonala miatt sem elhallgatni, sem elhallgattatni nem lehetett többé. Válogatott elbeszéléseinek az életmkiadásban most közreadott kötete az 1997-ben megjelenthez képest három további írást tartalmaz: az eredetileg a Talált cetli cím kötetben közölt Hazug, csalót, továbbá a korábban a Vonulás kötetében megjelentetett két filmnovellát.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636768966

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Minotaurus"

Minotaurus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima