Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Modern Çiftlere Bilgece Öütler

William Martin
pubblicato da Butik

Prezzo online:
1,09

...Önemli eylerle ne kadar megul olursanz,
birbirinizden o kadar uzak olursunuz.
nsanlar mutlu etmek için çabalarsanz,
onlarn mahkûmu olarak kalrsnz.
Kaç para sizin için yeterli?
Mutluluunuzu güvence altna almak için
kaç kez alveri yapmalsnz?

...Öyle bir zaman oldu ki,
hiç üphe etmeden,
keke her sabah bu insann
yannda uyanabilsem,
o zaman baka hiçbir eyin önemi olmazd,
diye düündüünüz bir zaman vard.
Hatrladnz m?

...Siz kazanrsanz,
sevdiiniz kaybeder.
Sevdiiniz kazanrsa,
siz kaybedersiniz.
Sevginin yolu, böyle mi olmal?

...Sevdiinizin yaam deerlidir,
doal bir mucize,
parlayan bir mücevherdir.
Onunla uramayn.
Süslemeye, gelitirmeye
ya da düzeltmeye
ihtiyac yok.

...Birbirinize kar nazik ve hassas olun,
pasif olmadan.
Pasiflik krlganla yol açar,
nezaket ise anlaya.
Birbirinizi alttan aln,
teslim olmadan.
Teslimiyet, benliinizi kaybetmektir,
alttan almak ise karnzdakiyle
denge salamak.

nce Kapak:

Sayfa Says: 148

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 101

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785932079

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Modern Çiftlere Bilgece Öütler"

Modern Çiftlere Bilgece Öütler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima