Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Modige valg

Børnelæge Ethan Reid kæmper for at komme af med sin skyldfølelse over at have overlevet en ulykke, hvor flere af hans kammerater omkom. Nu skal han hjælpe med at redde bådflygtninge, men han havde ikke forestillet sig, at denne mission betød, at han skulle tilbringe mange timer tæt sammen med en ukendt kvinde, han havde et kort, forrygende samvær med dagen inden afsejlingen. Og han havde da slet ikke forestillet sig, at hun skulle komme til at ændre hele hans liv fremover.

Som det skal være

Da fødselslægen Oliver Evans forlod sin kone Emily, håbede han, at det ville give hende mulighed for at blive mor - en mulighed han bare ikke kunne give hende. Men nu er Emily pludselig tilbage i hans liv, og Oliver ved, at han ikke kan slippe hende denne gang!

Jordemor Emily Evans har stykket sin egen lille familie sammen, men da Oliver vender tilbage, ændrer det hele sig. Det står klart for hende, at det, de engang havde sammen, ikke er slut, men hvis Oliver vil have hende tilbage, er han nødt til at tro på, at rollen som far vil kunne hele hans sårede hjerte

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2020

Lingua Danese

EAN-13 9789150792379

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Modige valg / Som det skal være"

Modige valg / Som det skal være
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima