Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Moments estel·lars de la humanitat

Stefan Zweig
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
8,99

Aquest és, amb tota probabilitat, el llibre més famós de Stefan Zweig. Amb el títol de "Moments estel·lars de la humanitat", aplega catorze miniatures fascinants que relaten esdeveniments històrics absolutament diversos com ara la caiguda de l'imperi d'Orient a mans dels turcs; el descobriment de l'oceà Pacífic; el naixement d'"El Messies" de Händel; la derrota de Napoleó; l'indult de Dostoievski poc abans de l'execució; el viatge de Lenin a Rússia el 1917 Tots ells moments universals que, quan es produeixen, segons paraules del mateix Stefan Zweig, resulten decisius durant segles i segles. Hi ha llibres que haurien de ser lectura obligatòria a les escoles. Aquest és un volum imprescindible. Pere Estelrich, Diario de Mallorca Zweig tria, narra i glossa, en alta literatura, alguns dels instants que ell considera claus en la història de l'ésser humà. Zweig ha esdevingut, de llarg, un dels meus escriptors preferits, no només per la qualitat intrínseca del que escriu, sinó sobretot per la dimensió moral que impregna gairebé tota la seva obra. Txema Martínez, Segre

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti » Storia dell'Europa » Storia militare

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/04/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Moments estel·lars de la humanitat"

Moments estel·lars de la humanitat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima