Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Monstervågen : En studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på de sju haven 1914-1915

Lars Berge - Miroslav Sokcic
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
11,69

Alcides seglade runt jorden under brinnande världskrig. Under en häftig storm spolades en svensk matros överbord. Istället för att ytterligare ett namn lades till de listor av förlorade sjömän som publicerades i tidningarna på den tiden skedde ett mirakel: En stor våg spolade honom upp på däck igen. Det är åtminstone så det har sagts i en västerbottnisk släkt i över hundra år. Tills den dag Lars Berge bestämmer sig undersöka vad som egentligen hände med hans morfars far, sjömannen J.W. Granström.

"Monstervågen" är en bok om Skandinaviens en gång så besjungna hjältar - de pojkar och män som levde och dog på haven. Vissa hittade sin Carmencita. Andra drunknade i spriten. Många fann Gud, men fler var förlorade till havs. Det är en berättelse om att ge sig av och återvända hem. Ett slags resereportage om hamnar, vågor och nya horisonter. En bok för alla de som försökt att förstå sig på havets obeskrivliga djup och gått under. Och en bok för dem som klarat sig genom stormen.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/08/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789100179601

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Monstervågen : En studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på de sju haven 1914-1915"

Monstervågen : En studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på de sju haven 1914-1915
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima