Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Moordgids voor lieve meisjes

Holly Jackson
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
0,00

ZAAK GESLOTEN
Iedereen in Little Kilton kent het verhaal: de knappe en populaire eindexamenscholiere Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde.
Zelfs vijf jaar later ziet Pippa Fitz-Amobi nog de impact die de zaak op het dorp heeft gehad. Pip heeft zich altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak kiest als onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen er al snel geheimen boven die iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof diegene haar tegenwerkt zou de echte moordenaar nog leven?
`Een cadeautje voor lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries. Kirkus Review

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789021422442

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Moordgids voor lieve meisjes"

Moordgids voor lieve meisjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima