Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Morgen wordt seks beter

Katherine Angel - Lotte Houwink ten Cate
pubblicato da Amsterdam University Press

Prezzo online:
0,00

Consent: sinds de MeToo-beweging is dat de heilige graal. Als vrouwen maar luid en duidelijk aangeven wat ze willen, zouden alle problemen opgelost zijn. Maar kunnen vrouwen in onze huidige cultuur wel zo goed weten, laat staan zeggen wat ze willen? Katherine Angel betwijfelt het. Met voorbeelden uit onderzoek, literatuur, pornografie en films laat zij zien hoe macht en geweld impliciet op ons inwerken, hoe verlangens pas ontstaan in de interactie met anderen en hoe erotiek gepaard gaat met mysterie. Niet zonder ironie beloofde Foucault in 1976 dat seks morgen beter wordt. Niet voordat we ons opnieuw bezinnen op verlangen, kwetsbaarheid en autonomie. Met een voorwoord van Lotte Houwink ten Cate.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti , Politica e Società » Donne » Femminismo e storia delle donne » Questioni femminili » Studi di Genere e gruppi sociali » Donne

Editore Amsterdam University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/09/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789464561241

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Morgen wordt seks beter"

Morgen wordt seks beter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima