Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mörka strömmar

Arnaldur Indridason - Miroslav Sokcic
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
14,65

En man hittas i en lägenhet i centrala Reykjavik med halsen avskuren och flera skärmärken på halsen. Han har också byxorna nerdragna till fötterna och på överkroppen en t-shirt av mer kvinnligt snitt som det står San Francisco på. I den döde mannens svalg finner man rester av Rohypnol och man kan konstatera att han haft samlag strax innan han dog. Elínborg rotar vidare i den dödas bakgrund och följer spåren bakåt. De leder henne till ett dystert blåshål till landsortshåla, på väg att dö eftersom fisket spelat ut sin roll. Där finns en kyrkogård, inringad av ett stengärde sluttar det ned mot ett blygrått hav. Mörka strömmar är den sjunde delen i serien om poliserna Erlendur Sveinsson, Sigurður Óli och Elínborg.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789113113807

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mörka strömmar"

Mörka strömmar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima