Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Wadcy Podziemi yj wród nas! Wadcy Podziemi - Sabin, Aeron i Gideon to niemiertelni wojownicy, którzy przed wiekami popadli w nieask, zabijajc Pandor, straniczk puszki wszelkiego za. Dzi yj we wspóczesnym wiecie, skazani na wieczne cierpienie. Sabina przeladuje demon Zwtpienia, Aerona demon Gniewu, a Gideona demon Kamstwa. Ich szans na wybawienie jest mio Gideon przyglda si picej na óku kobiecie. Moja ona, pomyla. By moe Dugie rzsy rzucay cie na policzki. Nos by doskonay w ksztacie, ani za duy, ani zbyt may, podbródek kojarzy si z uporem, usta wydatne i czerwone. I ciao Och, bogowie! Krge piersi, szczupa talia, zniewalajce usta, smuke nogi wszystko to miao wabi, zniewala, usidla. Bya bez wtpienia najbardziej niesamowit ze znanych mu kobiet. Jak pica Królewna. Tyle e gdyby akurat t królewn spróbowa obudzi pocaunkiem, od razu by mu poderna gardo...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Harper Collins Polska

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/08/2016

Lingua Polacco

EAN-13 9788323897170

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mroczne kamstwa"

Mroczne kamstwa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima