Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bayan Dalloway verecei bir parti için hazrlanrken, dar çiçek almaya çkar ve geçmie doru bir yolculuk yapmaya balar. Tüm hayat bir film eridi gibi gözlerinin önünden geçer. Ard arkas gelmeyen hatralar ve özlemler arasnda gidip gelir. Yapm olduu seçimlerle ilgili üphelerden kurtulamaz.

En iyi yazlm 10 roman arasnda gösterilen bu eser bir gün içerisinde geçiyor olsa da, Woolf bir hayatn yaanmlklarn ve kadn ruhunun derinliklerine yapt büyüleyici yolculuu inanlmaz bir ustalkla aktarr okuyucularna...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003227787

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mrs. Dalloway"

Mrs. Dalloway
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima