Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Muziek kan ons van de hoogten naar de diepten van emotie bewegen. Het kan ons overtuigen om iets te kopen, of ons herinneren aan onze eerste date. Het kan ons bevrijden uit een depressie als niets anders werkt. Het kan ons laten dansen. Aan de hand van bijzondere ziektegeschiedenissen laat Oliver Sacks zien welke invloed muziek op het brein heeft.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/04/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789023496878

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Musicofilia"

Musicofilia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima