Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Musikanternas uttåg

Per Olov Enquist
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
5,86

Musikanternas uttåg är en rolig och grym verklighetssaga om arbetarrörelsens mödosamma framväxt bland sågverken längs norrlandskusten under nittonhundratalets början. I centrum av berättelsen återfinns människorna i Bureå och dess grannbyar, men framför allt pojken Nicanor Markström och hans närmaste familj. Vi lär även känna den från Stockholm utsände agitatorn Elmblad och hans föga framgångsrika arbete i en bygd där religionen av tradition genomsyrar människornas vardag. Den utspelas under seklets första decennium.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/01/2009

Lingua Svedese

EAN-13 9789113021041

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Musikanternas uttåg"

Musikanternas uttåg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima