Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Musk Mania

Hans van der Loo - PATRICK DAVIDSON
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
1,91

Tesla, PayPal, SolarCity ve SpaceX'in arkasndaki dâhi Elon Musk olaanüstü bir Dalgayaratandr: sadece inovasyon dalgalar üzerinde sörf yapmakla kalmaz, rüzgâr arkasna alarak dev dalgalar da yaratabilir. Tüm bunlar yaparken bankaclk, uzay, otomotiv ve enerji gibi alanlarda sektör devlerine kar tek bana ayakta durup onlarla rekabete girebilir. Musk'n geçerli be baar ilkesini inceleyen Hans van der Loo ve Patrick Davidson, onun düünce yapsn ortaya çkartyor ve harika performanslara nasl ulaabileceinizi gösteriyorlar.

"Mucidi imkânsz gerçekletirmeye iten nedir? Musk Mania'da okuyabilirsiniz."

- Menno Lanting, çok satan Oil Tankers and Speedboats, Everybody is a CEO ve The Disruption Paradox kitaplarnn yazar -

"Musk Mania size hem iletmenizi, hem tüm dünyay deitirmek için ilham veriyor!"

- Arko van Brakel, giriimci ve esinleyici yazar -

"lerlemenin tek yolu ödünsüz yeniliktir ve Musk Mania Elon Musk'n bunu nasl yaptn gösteriyor."

- Ferdinand Grapperhaus Jr., PHYSEE irketinde CEO -

"Dahi! Kendine güvenmekten korkmayan herkese iddetle tavsiye edilir!"

- Thomas Blekman, Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nde klinik eitim profesörü -

"Mucizeler bir gecede gerçeklemez. Bu kitap, Elon Musk'n imkânsz elde etmesini salayan ilkeleri anlatyor."

- Jelle Drijver, Frankwatching podcastinin sunucusu -

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786056859731

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Musk Mania"

Musk Mania
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima