Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Elon Musk, de man achter Tesla, PayPal en SpaceX, is de ultieme wavemaker: een leider die niet alleen meesurft op de golven van vernieuwing, maar ze het liefst zelf veroorzaakt. Aan de hand van vijf even waanzinnige als toepasbare succesprincipes ontrafelen Hans van der Loo en Patrick Davidson de magie van Musk en laten ze je zien hoe ook jij fantastische prestaties kunt realiseren.

Het kleinste boekje over 's werelds grootste presteerder!

- De grensverleggende prestaties van Musk op een rij. - Een kijkje in de mindset en drijfveren van een wereldveranderaar. - Musk-Minimasterclass: pas de succesprincipes van Musk zelf toe.

Hans van der Loo is expert op het gebied van energiek veranderen. Eerder schreef hij de bestsellers Kus de visie wakker, We hebben er zin in!, Energy Boost, Vaart maken en Waar haal je de energie vandaan?

Patrick Davidson is gespecialiseerd in het realiseren van prestatiesprongen, zowel met start-ups als met klassieke organisaties. Eerder schreef hij de bestseller Waar haal je de energie vandaan?

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Impresa: strategia, innovazione, imprenditorialit├á┬┐

Editore Boom Uitgevers Amsterdam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789462762381

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Musk Mania"

Musk Mania
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima