Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mustafa Kemal Atatürk - Baarda Gururu Felakette Ümitsizlii Yenmeliyiz

Ferhat Atik
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,20

"ayet bir gün çaresiz kalrsanz, bir kurtarc beklemeyin. Kendiniz kurtarc olun. Eer ülkenizi kurtaracak bir lider beklemekteyseniz, ben size hiçbir ey öretememiim demektir.''

Gazi Mustafa Kemal'e ölümünden dört yl önce, özel bir yasayla "Atatürk" soyad verilir. Bu haber Ankara Radyosu'nda sevinçle duyurulurken, sunucu "Atatürk" yerine "Anatürk" der. Elbette bu bir dil sürçmesidir nihayetinde. Ancak bilinir ki Türkiye halk Mustafa Kemal'i, hem bir baba hem de bir anne kadar sevmektedir.
Mustafa Kemal'in yaamna dair hiç duymadnz bilgileri, bilinmeyen yönlerini ve derin aclarna ramen yaratc yann nasl gelitirdiini örenmeye hazr olun. O sadece kurucu bir lider deil, bugün dahi hayatmz deitirecek ölçüde etkili, tüm dünyaya ilham vermi bir filozof devlet adamdr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786254410628

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mustafa Kemal Atatürk - Baarda Gururu Felakette Ümitsizlii Yenmeliyiz"

Mustafa Kemal Atatürk - Baarda Gururu Felakette Ümitsizlii Yenmeliyiz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima