Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mustafa Suphi

Ahmet Kardam
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

Türkiye Komünist Partisi'nin kurucu lideri Mustafa Suphi'nin bir "anl tarihin" kurban-kahraman olarak mitletirilmesine karlk, fikirlerinin ve izledii politikann belleklerden silindiine, ona yönelik karalama ve karartma çabasnn etkilerinin günümüze kadar uzandna dikkat çeken Ahmet Kardam, bu kitapta Suphi'nin gerçek portresini çizmeye çalyor.

Mustafa Suphi'nin 1915 öncesindeki "milliyetçiliinin" ve "Türkçülüünün" nasl bir içerii vard? Sovyet Rusyas'nda, 1918 1920 arasndaki üç yllk mücadelesi srasnda sadece "propagandif nitelikte" yazlar m yazmt, sadece bir "hareket adam" myd, yoksa gelitirdii kendine özgü görüleri var myd? Bolevik Partisi yönetiminden hangi konularda farkl görüler savunuyordu? Komünist Enternasyonal onun örgütledii TKP'nin kurulu kongresini neden geçersiz sayd? Ankara hükümetine ve Mustafa Kemal'e bak nasld? Türkiye'de sosyalist devrimi nasl tasavvur ediyordu? Somut olarak neler yapm, nasl eylemiti?

Sadece Türkiye solunun deil, Türkiye tarihinin önemli bir ahsiyeti hakknda, canl ve düündürücü bir politik-entelektüel biyografi.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750531033

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mustafa Suphi"

Mustafa Suphi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima