Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`'... bu snftaki be örencinin bei de ayn derecede umutsuz vakalard. Sadece be kii, çok daha kalabalk snflardakilerin toplamndan daha fazla sorun yaratmay beceriyorlard. `Hepsi birbirinden beter!' diye düündü . `Herkes kendi derdinde. Yemek okulu deil, psikiyatri klinii sanki canna yandm!'"

Kendine hayran, filmlerdeki gibi bir efle evlenmek peindeki nci; hayal insan, sakar Mustafa; yapt sk rejim sonucu verdii kilolar tekrar almaktan ölesiye korkan, terfi bekleyen Fikret; skntl Hülya; kendi kendisiyle konuup duran, yalnz Süheyla Hanm; teselliyi alkolde arayan, her bakmdan "dümü bir yldz ef" olan Ahmet; "aç yama" Tekin... Rastlantlar sonucu bir "mutfak okulu"nda bir araya gelmi, her biri kendine özgü derde, ikâyete, özleme, hayale, mutlulua, mutsuzlua sahip yedi kii...

Güzin Yaln, Mutfak Okulu'nda türlü insan tiplerinin renkli bir manzarasn sunmakla kalmyor, hem yemek yapmann kimileri için iyiletirici ve teskin edici etkisini gösteriyor hem de geçmile hesaplamann zorluklarn sezdiriyor... Hayatn içinden leziz bir mutfak hikâyesi...

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750531026

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Mutfak Okulu"

Mutfak Okulu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima