Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Myter og jagter

Johannes V. Jensen
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Gennem hele sit liv skrev Johannes V. Jensen det, han selv kaldte for myter, og den første samling udkom i bogform i 1907. Flere af myterne udkom først i dagblade - i Berlingske Tidende, Politiken eller Social-Demokraten - og genopstod så i en lettere bearbejdet udgave i mytesamlingerne, men selv var Jensen vag hvis ikke direkte selvmodsigende i sin difination af myten. Ofte er det et øjebliksbillede fra hverdagen, et journalistisk snapshot, der udfolder sig og "bringer et stykke af naturen i universel belysning" - som Jensen selv formulerede det i Myten som Kunstform (1916). Sikkert er det, at myten under Jensens pen bliver et stykke blændende prosa, der løfter fænomenet ud af det tidsbundne og lader det antage en symbolsk betydningsfylde.

I mytesamlingen Myter og Jagter indgår bl.a. "Fusijama", "Knokkelmanden" og "Majnat".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Prosa letteraria

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/11/2016

Lingua Danese

EAN-13 9788702203608

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Myter og jagter"

Myter og jagter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima