Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nachtlichtjes
Nachtlichtjes
Prezzo online:
12,99

De bijzondere voorleesverhalen in Nachtlichtjes laten kinderen op een speelse en meditatieve manier kennismaken met zichzelf en hun grenzeloze fantasie. Je kind beleeft meeslepende en prikkelende avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes werkt ontspannend en versterkt de band tussen jou en je kind. De twintig verhalen zijn geïllustreerde visualisaties die je kind leren om in zichzelf en zijn eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek geeft praktisch en inspirerend advies over meditatie en visualisatie. Deze waardevolle 'levenslessen' voor je kind worden ingeleid door professor David Fontana.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2012

Lingua Olandese

EAN-13 9789000312740

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nachtlichtjes"

Nachtlichtjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima