Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak

Romsics Ignác
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
10,82

2018-2019 a magyar emlékezetkultúrában többszörösen kerek évforduló. Száz évvel ezeltt, 1918 szén fejezdött be az els világháború, amely addig nem tapasztalt mérték anyagi és emberi veszteségekkel járt. Az ellenségeskedés megsznésével párhuzamosan felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia, és idegen hadseregek kezdték megszállni a történelmi Magyarország részben nemzetiségek által lakott peremterületeit. Eközben két forradalom söpört végig az országon: elször, 1918 októberétl a Károlyi Mihály vezette demokratikus jelleg, majd 1919 márciusától a Kun Béla nevével fémjelzett szovjet típusú. Mindkett elbukott, és 1919 szétl a konzervatív-nemzeti beállítottságú Horthy-rendszer kezdett kialakulni. Nagy siker életmsorozatának harmadik kötetében Romsics Ignác a 20. századi magyar történelem eme sorsdönt eseményeivel foglalkozik - a tle megszokott tárgyilagossággal és kiegyensúlyozottsággal. A könyv néhány tanulmánya még a rendszerváltás eltt, az 1970-es években született, míg a többi - így például a Nagy Háborúval foglalkozó és a Magyarország 1918-1919-ben cím írása - az utóbbi években.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792529

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak"

A Nagy Háború és az 1918-1919-es magyarországi forradalmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima