Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Radnóti Miklós, a XX. század magyar irodalmának egyik legnagyobb hatású, tragikus sorsú költje élettörténetét leghitelesebb módon a naplóiból lehet rekonstruálni. Bár a Napló 1989-ben már egyszer megjelent a Magvetnél, a mostani kiadás szövege minden eddiginél pontosabb, és jegyzetekkel gazdagodik az életm legjobb ismerje, Ferencz Gyz friss eredményeket is közl munkája által.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631437911

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Napló"

Napló
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima