Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Steve Jobs, Apple' benzersiz bir sanatsal beceri ve kusursuz i hamlelerinden oluan mükemmel bir kanjmta yönetir. adamndan çok bir sanatçdr; yarattklarn sermayeye dönütürme konusunda da mükemmel bir yetenei vardr.

Jobs, ilgilerini ve kiilik özelliklerini -taktntllk, narsisizm, mükemmeliyetcilik- alp bunlar kariyerinin özellikleri haline getirmitir, Jobs doa! beceri ve yeteneklerini Apple' yeniden yaratmak için kullanmtr. Yüksek teknolojiyi tasarm, marka ve modayla' bütüntetirrnitir.

Wired dergisinin haber editörü Leander Kahney'nin kaleme ald Nasl Steve Jobs Olunur? Steve Jobs'un tüm kiilik özelliklerini i felsefesine nasl dönütürdügünü anlatyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 303

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 395

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Economia » Economia, altri titoli

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785948070

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nasl Steve Jobs Olunur ?"

Nasl Steve Jobs Olunur ?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima