Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Johnny Madsen brød for alvor igennem i slutrserne med pladen Udenfor sæsonen, og han har med sin skæve humor og sine nurlige, poetiske tekster begejstret et trofast publikum i snart 40 år. Ud over at være en højtelsket rockmusiker er Johnny også kunstmaler, og han har med tiden udviklet sig til en veletableret og anerkendt billedkunstner i Danmark. Journalist Pia Elers tegner et portræt af en ægte, vestjysk rock'n'roller. Vi kommer med tilbage til Thyborøn, til koncerter, til ferniseringer i London og New York og følger musikerens arbejde i hverdagen. Bogen er fyldt med anekdoter, og interview med musikkolleger, familie og venner og giver et billede af en mand og en kunstner, der ikke går på kompromis.

Dettagli

Generi Musica » Generi musicali e Storia della Musica » Pop e Rock , Cinema e Spettacolo » Attori Comici Registi , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2011

Lingua Danese

EAN-13 9788771086836

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nattegn - Et portræt af Johnny Madsen"

Nattegn - Et portræt af Johnny Madsen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima