Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nee, je bent geen gadget

Jaron Lanier
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
6,99

provocatief en controversieel: een Amerikaanse bestseller

Jaron Lanier, computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was een van de eersten die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug.
Want sommige keuzes die we nu voor vanzelfsprekend aannemen - dat de gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld - zijn door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet waren te overzien.
En nu zitten we ermee: met onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en steeds meer websites die inbreuk maken op privacy.
De mens moet weer belangrijker worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield pleidooi voor het individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen.

Over Jaron Lanier:
`Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een plek dus die we niet alleen als consument, maar ook als bewuste burger dienen te betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme sturing en beperking, zou ons daarbij te denken moeten geven.' NRC HANDELSBLAD
`Een provocatief en bij voorbaat controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek lezen.' MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES
`Een noodzakelijk tegenwicht voor de holle retoriek waarmee discussies over technologie meestal gepaard gaan.' JOHN FREEMAN

Jaron Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair - en op al deze terreinen behoorlijk succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse universiteiten op het gebied van moderne media. Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere Wired, Edge, en natuurlijk voor talloze online-media.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/07/2011

Lingua Olandese

EAN-13 9789025437022

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nee, je bent geen gadget"

Nee, je bent geen gadget
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima