Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A Bécsben él író és zenész Martin Horváth els regényének fszereplje a Nyugat-Afrikából származó Ali, egy bécsi menekültszálló lakója, a kíséret nélküli kiskorú menekültek szószólója, akinek kedvenc süteménye a négercsók. A saját állítása szerint negyven nyelvet beszél Ali nagy kópé: egyfajta Robin Hoodként gyámolítja kiszolgáltatott és elesett társait. a regény mindenütt jelenlev elbeszélje is, viccesen és szívhez szólóan mutatja be a menekülteket, akik a szállóban arra várnak, hogy vajon megkapják-e a menekültjogot vagy kitoloncolják ket Ausztriából. A szerz - a menekültkérdés alapos ismerje - sokféle szempontból világítja meg az idegenség és a rasszizmus problematikáját. Történetük elbeszélése révén hozza emberi közelségbe a különböz kríziszónákból Európába menekült, traumatizált fiatalokat, akik próbálnak integrálódni a nyugat-európai társadalomba, de emellett persze vérbeli és vérb kamaszok. Martin Horváth tragikomikus kópéregénye egyszerre gúnyos és pimasz, szórakoztató és elgondolkodtató olvasmány, amely élesen karikírozza az idegenekben bnbakot keres nyárspolgárt, és sikerrel veszi fel a harcot a köztudatba beépült elítéletekkel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/08/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632275918

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Négercsók"

Négercsók
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima