Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Niet zonder jou

Wendy Brokers
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
11,99

Tess komt uit een welgestelde, maar weinig betrokken familie die net is verhuisd. Haar ouders zijn drukker met hun werk en sociale status dan met hun twee dochters. Als ze op de eerste schooldag van het laatste jaar van de middelbare school Jay ontmoet, is er tussen hen direct een niet te negeren aantrekkingskracht. Ze wordt voor hem gewaarschuwd: Jay is een ruig type uit een probleemgezin. Toch bloeit er tussen de twee iets moois op.
Jay kan binnen het gezin waarin hij is opgegroeid maar net het hoofd boven water houden. Tess is de eerste in zijn leven bij wie hij open durft te zijn. Zij komt er al snel achter hoe moeilijk het is om te houden van iemand die zo door het leven is getekend. Toch neemt ze de ultieme stap binnen hun relatie om hem te vertrouwen. Een stap die niet zonder gevolgen zal blijven

`Wendy neemt je op een meeslepende manier mee in dit heftige verhaal en zorgt ervoor dat je van de hoofdpersonen gaat houden.' - Marieke Simons, auteur van Geheim akkoord en Gebroken akkoord.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774533857

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Niet zonder jou"

Niet zonder jou
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima